четвъртък, 28 август 2014 г.

Работна среща на учители от българските училища в чужбина


Общоприети правила за европейските пенсии


За всички граждани от 28-те държави, членуващи в Европейския съюз   се прилагат еднакви директиви, свързани с правото им на пенсиониране. Това са Директива № 883/2004 и допълващата я Директива №987/2009, и двете на Съвета за координация на системите за социална сигурност. С тези документи на Европейския парламент се гарантира равнопоставеност на хората с предстоящо пенсиониране. Чрез цитираните разпоредби става възможно да се взимат под внимание не само трудовият стаж в родната страна на лицето, а и всички периоди на осигуряване, които европейският гражданин има добити във всяка една от държавите-членки, където е извършена редовна / т.е. с осигуровки/ трудова дейност. Основно се явява изискването за неотменно съобразяване със законодателството на съответната държава, в която е отработен осигурителният стаж. Всяка страна от ЕО е заявила, че приема приложение VIII на Директива 883/2004 на Съвета, което на практика означава, че е възможно да се прави само самостоятелно изчисление или паралелно самостоятелно и пропорционално изчисление на пенсията. Задължение на всяка една европейска пенсионна служба е да процедира така, щото пенсията на лицето да се изчисли при по-благоприятния за него размер. Самостоятелна пенсия е тази, която се отпуска на европейския гражданин без да се вземат осигурителните периоди в другите страни-членки. Това се прави, когато го позволява законодателството на дадената държава и когато лицето отговаря на тези условия. Например, като се има впредвид, че през 2014 година мъжете и жените в България ще продължат да се пенсионират по предпоставките от 2013 година, то това означава, че българин на 63 год. и 8 месечна възраст, със събран осигурителен стаж от родината общо 37 години и 8 месеца може да подаде   документите си с право на определянето му на самостоятелна пенсия. Същото важи и за жени с 34 години и 8 месеца трудов стаж с платени към него социални осигуровки и навършена възраст от 60 години и 8 месеца. Когато на български гражданин не му достига добитият в родината трудов стаж, за да може да използва благоприятните условия с неувеличаване на стаж и възраст през 2014 година, но е работил и се е осигурявал в друга европейска страна от ЕО, например Гърция, Испания, Германия, Австрия или др., тогава се прилага правилото на т.н. пропорционална пенсия. При този вид пенсиониране се сумират всички осигурителни периоди, като целта е да се направи един теоретичен размер, след което всяка една държава, било то България и Гърция или България и Испания /или коя да е друга/, определя пропорционален размер на изплащане, зависещ от продължителността на трудовото осигуряване според нейното законодателство. Например, жена, която през 2014 година ще навърши   60 години и 8 месеца възраст и имаща 28 години придобит в България осигурителен стаж, няма да може да се пенсионира през идущата година, защото не отговаря на изискванията на последното, актуализирано през 2013 година българско пенсионно законодателство, според което на нея ще й са нужни 34, 8 месеца общ осигурителен стаж. Но същата жена е работила и се е осигурявала в Гърция 7 години. С прилагане на европейските регламенти за координация на различните системи за социална сигурност на държавите-членки, на жената ще й се отпусне пенсия от България, тъй като ще се сумират периодите на осигуряване в България и Гърция т.е. 28 години плюс 7 години = 35 трудов осигурителен стаж / а за да излезе в пенсия през 2014 година са й достатъчни 34 години и 8 месеца/. Използвайки отново правилото за пропорционална пенсия, жената би могла да стартира пенсионирането си и в Гърция. Според гръцкото законодателство тя няма задължително придобит в Гърция 15 години трудово-осигурителен стаж, а само 7, но с наличните 28 години и от България получава право за внасяне на пенсионни документи. Дали в България или в Гърция ще внесе някой молбата си за пенсиониране е лично решение, продиктувано от избора на страна за постоянно   пребиваване, като който и вариант да се реализира, крайните пенсионни суми от всяка една от страните ще е един и същ. Важно е да се знае, че при правото на пенсия, чието   отпускане зависи от признаване на осигурителния   стаж по условията на дадена категория труд /например по българското   законодателство/, за преценка на такъв вид пенсия се вземат под внимание периоди от същия вид, но отработен на територията на друга страна-членка на Европейския съюз. Това означава, че ако европейският гражданин представи трудов стаж от Испания, за който може да се приеме, че съотвества на равностоен труд, положен при условията на I-ва и II-ра категория по българското законодателство, то същият ще се вземе впредвид като такъв при преценка на правото на пенсия /пар.4 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване/. При отпускане на пенсии по международен договор не се изискват оригинални документи от лицата, кандидати за българска пенсия,   стига   копията да са законно заверени от компетентната институция на съответната държава на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Швейцария. С постановление на МС №80/2013, обнародвано в ДВ бр.33/2013 е изменена Наредбата за пенсиите и осигурителен стаж, като са направени съществени промени, свързани с реда, начина и сроковете на отпускане и изплащане на български пенсии и пенсиите по международни договори. Конкретно за лицата, които живеят в чужбина, сроковете се съкращават от 6 на 4 месеца по отношение на нередовните или липсващи документи, като след този срок длъжностното лице от НОИ се произнася по наличните редовни документи. 

Снежана   Дзобелова
Статията е препечатена от http://newsbg.eu/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81/

четвъртък, 21 август 2014 г.

Парламентарни избори 2014
Вече може да се подават електронните заявления за 
гласуване, 
за да се изготвят избирателните списъци

вторник, 19 август 2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Уважаеми сънародници,
На 5 октомври 2014 г., в Република България ще се проведат избори за народни представители за Народно събрание.
Със свое решение от 7 август 2014 г. Централната избирателна комисия прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.
Право да избират народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Всеки български гражданин, който отговаря на горните изисквания и желае да гласува на територията на Кралство Испания за народни представители в Република България, може да заяви това не по-късно от09.09.2014 г. включително по един от следните начини:
1.     В писмена форма чрез заявление-декларация по образец (Приложение № 22 от изборните книжа),подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в Испания.
Внимание:    В едно заявление могат да бъдат попълнени данните само на едно лице.
В един пощенски плик, пратка или пакет могат да бъдат подадени повече от едно заявления.
Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".
Образецът на заявлението-декларация за гласуване извън страната може да бъде получен на място в Посолството в Мадрид и в Генералното консулство във Валенсия, както и да бъде изтеглен от сайта на МВнР:
 
В заявлението-декларация избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Вписва на кирилица или латиница мястото извън странатав което желае да гласува.
В заявлението-декларация избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на попълнените от него данни. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.
2.  Чрез електронно заявление през интернет-страницата на Централната избирателна комисия(www.cik.bg).
Внимание:   Очаква се в близко време на страницата на Централната избирателна комисия да бъде активирана възможността за подаване на електронно заявление.

Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност – паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), и ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да попълни и представи и декларация по образец (Приложение № 23 от изборните книжа). В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.
Повече информация за гласуването зад граница на изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да бъде намерена на интернет-страниците на МВнР (www.mfa.bg) и ЦИК (www.cik.bg).
 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАДРИД