сряда, 30 април 2014 г.

Гласоводител – За да се ориентираме по-лесно в предизборните платформи на предстоящите избори за Европейски парламент


Гласоводителят ни  позволява да сравним нашето становище с предизборните платформи на основните участници в изборите  за Европейски парламент през 2014.
Пита за нашите предпочитания по известен брой конкретни предложения, взети от изборните платформи и програми на партиите. 
Можем  да изразим своето мнение по тезите чрез натискане на бутоните "съгласен", "несъгласен", "неутрален". След като заявим позициите си, можем да заявим областите, които според нас са особено важни. 

Повече прочетете на сайта на Гласоводител

вторник, 15 април 2014 г.

Съобщение от Посолството на Република България в Мадрид

Уважаеми сънародници,
На 25 май 2014 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Със свое решение от 28 март 2013 г. Централната избирателна комисия прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Всеки български гражданин, който отговаря на горните изисквания и желае да гласува на територията на Кралство Испания за членове на Европейския парламент от Република България, може да заяви това не по-късно от 29.04.2013 г. включително по един от следните начини:
1.      В писмена форма чрез заявление-декларация по образец (Приложение 24 от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в Испания. В едно заявление могат да бъдат попълнени данните само на едно лице. В един пощенски плик, пратка или пакет могат да бъдат подадени повече от едно заявления.
Внимание: Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".
Образецът на заявлението-декларация за гласуване извън страната може да бъде получен на място в Посолството в Мадрид и в Генералното консулство във Валенсия, както и да бъде изтеглен от сайта на МВнР:
В заявлението-декларация избирателят вписва на български език собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (съответната държава-членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. Със заявлението-декларация избирателят декларира, че отговаря на условията да избира.
Внимание: При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.
В заявлението-декларация избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на попълнените от него данни. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.
2.      Чрез електронно заявление през интернет-страницата на Централната избирателна комисия на: www.cik.bg/register.
Внимание: Образецът на заявление за гласуване (Приложение 24) не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет-страницата на ЦИК.
Електронните заявления могат да се подават и потвърждават не по-късно от 24:00 ч. българско време на 29 април 2014 г.
За попълване на валидно електронно заявление е необходимо въвеждане на трите имена, ЕГН, данни на документ за самоличност, е-мейл адрес и телефонен номер на избирателя.  От падащото меню се посочва държавата и се избира или въвежда населеното място, където избирателят желае да гласува. За да бъде потвърдена регистрацията, е необходимо да се попълни и индивидуалният контролен код.
В раздел „Проверка ЕГН” (https://www.cik.bg/check) заявителят може да провери дали за посоченото ЕГН има подадено и потвърдено заявление за гласуване в чужбина. Списъкът на лицата, подали заявление, е достъпен в раздел „Списък на потвърдените заявления за гласуване извън страната” на страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/registered. 
Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност –паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), и ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да попълни и представи и декларация по образец (Приложение № 25 от изборните книжа).
Повече информация за гласуването зад граница на изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да се намери на интернет-страниците на МВнР (www.mfa.bg) и ЦИК (www.cik.bg).


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАДРИД

събота, 12 април 2014 г.

Лазаровден и Цветница/Връбница


Лазарки

Слънчице, видя ли в сънени зори
малки моми – лазарки в градина?
Под бели рози младост трепти,
в косите им – иглики и жасмини.

Над сребърни менци надвесени
тайни наричаха в мълчана вода.
Пръстен след пръстен със песни
си вадиха да ги стигне любовта.

Слънчице, видя ли върбови венци,
изплетоха ги лазарки на ранина?
Тихи благослови - радостни синци
пуснаха да плуват в буйната река.
                                                                  Стих:Ивелина Никова
                                                                  Картина: Мария Илиева
сряда, 9 април 2014 г.

Електронно заявление за гласуванеЕлектронно заявление за гласуване може да се подаде на адрес
Ако сте включени в  испанските избирателни списъци, 
нямате право да гласувате за българските кандидати.

четвъртък, 3 април 2014 г.

Българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване


Българските граждани в чужбина могат да подават заявление за гласуване на изборите за Европейски парламент извън страната.Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.  Всеки може да заяви своето желание да гласува чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 29 април 2014 г.
Заявлението за гласуване извън страната може да се получи в българските дипломатически или консулски представителства, както и да се изтегли от сайта на МВнР от ТУК.  
В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (държава-членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК. Със заявлението избирателят представя и декларация по образец (приложение от изборните книжа), че отговаря на условията да избира. При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.
Всеки гласоподавател, който желае да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно.Заявителят може да избере един от трите начина за подаване на заявление:
а) лично от гласоподавателя в дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз;
б) по пощата на адреса на дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз, като пощенското клеймо трябва да е с дата до 29.04.2013 г. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо";
в) да попълни електронно заявление през Интернет страницата на Централна избирателна комисия. 

Информацията е копирана от сайта на Министерството на външните работи.

Съобщение