вторник, 15 април 2014 г.

Съобщение от Посолството на Република България в Мадрид

Уважаеми сънародници,
На 25 май 2014 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.
Със свое решение от 28 март 2013 г. Централната избирателна комисия прие условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната.
Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Всеки български гражданин, който отговаря на горните изисквания и желае да гласува на територията на Кралство Испания за членове на Европейския парламент от Република България, може да заяви това не по-късно от 29.04.2013 г. включително по един от следните начини:
1.      В писмена форма чрез заявление-декларация по образец (Приложение 24 от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в Испания. В едно заявление могат да бъдат попълнени данните само на едно лице. В един пощенски плик, пратка или пакет могат да бъдат подадени повече от едно заявления.
Внимание: Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".
Образецът на заявлението-декларация за гласуване извън страната може да бъде получен на място в Посолството в Мадрид и в Генералното консулство във Валенсия, както и да бъде изтеглен от сайта на МВнР:
В заявлението-декларация избирателят вписва на български език собственото, бащиното и фамилното си име по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (съответната държава-членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. Със заявлението-декларация избирателят декларира, че отговаря на условията да избира.
Внимание: При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.
В заявлението-декларация избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката на попълнените от него данни. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.
2.      Чрез електронно заявление през интернет-страницата на Централната избирателна комисия на: www.cik.bg/register.
Внимание: Образецът на заявление за гласуване (Приложение 24) не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет-страницата на ЦИК.
Електронните заявления могат да се подават и потвърждават не по-късно от 24:00 ч. българско време на 29 април 2014 г.
За попълване на валидно електронно заявление е необходимо въвеждане на трите имена, ЕГН, данни на документ за самоличност, е-мейл адрес и телефонен номер на избирателя.  От падащото меню се посочва държавата и се избира или въвежда населеното място, където избирателят желае да гласува. За да бъде потвърдена регистрацията, е необходимо да се попълни и индивидуалният контролен код.
В раздел „Проверка ЕГН” (https://www.cik.bg/check) заявителят може да провери дали за посоченото ЕГН има подадено и потвърдено заявление за гласуване в чужбина. Списъкът на лицата, подали заявление, е достъпен в раздел „Списък на потвърдените заявления за гласуване извън страната” на страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/registered. 
Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
В изборния ден гласоподавателят представя документ за самоличност –паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), и ако не е подал заявление за гласуване извън страната и не е бил вписан в избирателния списък, следва да попълни и представи и декларация по образец (Приложение № 25 от изборните книжа).
Повече информация за гласуването зад граница на изборите за членове на Европейския парламент от Република България може да се намери на интернет-страниците на МВнР (www.mfa.bg) и ЦИК (www.cik.bg).


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МАДРИД

Няма коментари:

Публикуване на коментар