петък, 4 септември 2015 г.

Курс по руски език
Objectius
Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Rus A1A, A1B, A1C, A2A, A2B i A2C

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
• Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col•laboració d'una persona interlocutora.
• Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
• Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
• Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
• Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
• Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
• Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.Continguts
-Continguts morfosintàctics
-Continguts fonètics i fonològics
-Continguts ortogràfics
-Continguts lèxics i semàntics
Avaluació
S’estructura en les següents proves. Cadascuna tindrà un pes del 20% del total i es realitzaran a l’aula:

1. Comprensió escrita
Text de 30-40 paraules amb informació bàsica de temàtica general.
Consta de dos exercicis: 1 d’afirmacions veritables o falses. I el 2 de respondre a preguntes o escollir la resposta correcta. Tots dos exercicis sumen un total de 10 preguntes i cada una valdrà 1 punt
L’alumne serà capaç d’entendre el sentit general i les idees principals d’un text breu
Durada: 15 minuts
Puntuació màxima 10. Puntuació per aprovar 5.

2. Comprensió auditiva
Escoltar un text breu sobre temes quotidians. Aprox. 5-8 frases. El text es llegeix dues vegades. Consta de 2 exercicis del tipus elecció múltiple (3 i 4 opcions), resposta breu i veritat/fals. Tots dos exercicis sumen un total de 10 preguntes i cada una valdrà 1 punt
Es valora: Capacitat de comprensió oral global.
Durada: 10 minuts
Puntuació màxima 10. Puntuació per aprovar 5.

3. Expressió escrita.
Escriure una text de 20 paraules relacionat amb al temari del curs . Cal demostrar: l’adequació de vocabulari, riquesa lèxica (2,5 punts), la competència gramatical (2,5 punts), la competència d’ortografia (2,5 punts), adequació del discurs d’acord amb el tema i organització (2,5 punts)
Durada: 30 minuts
Puntuació màxima 10. Puntuació per aprovar 5.

4. Expressió i interacció oral
Aquesta prova es fa individualment. Parlar sobre si mateix ( el seu nom, la seva família...)
Es valora: fluïdesa i cohesió, competències lèxiques, competències gramaticals, i pronunciació, entonació i intel•ligibilitat.
Durada: 2-3 minuts
Punt. màxima 10. Puntuació per aprovar 5.

5. Ús de la llengua
Consta d’un test lèxic -gramatical de 10 preguntes , d’opció múltiple amb 3 o 4 opcions.
L’alumne ha de demostrar els seus coneixements elementals del sistema lingüístic.
Durada: 15 minuts
Cada pregunta valdrà 1 punt.
Punt. màxima 10. Puntuació per aprovar 5.

Les proves es realitzaran en la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.
Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament

 Източник:
https://fundaciopacopuerto.cat/curso/rus-nivell-a1-a-59349/

Няма коментари:

Публикуване на коментар